فرم ثبت نام

۱ پذیرش قوانین
۲ مشخصات
۳ راههای ارتباطی
 • سیاستها و الزامات موسسه سیاستها
  • کارآمد محوری
   • مدرک محوری وآموزش محوری صرف ممنوع،اگر چه گواهی معتبر موسسه اعطاء خواهد شد اما مدرک محوری بدون ایجاد توانمندی جزء خطوط قرمز موسسه بوده وهرگز به این سمت ،جهت گیری نخواهد شد .
  • مخاطب محوری
   • ۷۰% از فعالیتها بر عهده دانش پژوه میباشد،با توجه به جنس درس وبحثها که اکثرا مهارتی میباشد ،برخلاف رویه رایج در دروس حوزوی که حافظه محور بوده وبا فاصله گرفتن زمانی از آن معلومات و محفوظات به دست فراموشی سپرده میشود دروس موسسه کاملا کاربردی و عملیاتی میباشد که جدیت و تلاش دانش پژوه را میطلبد
  • تمرین محوری
   • تمرکز بر ارائه های متوالی تمامی دروس،تمامی دروس به صورت کارگاهی برگزار شده ولازم است که دانش پژده نسبت به ارائه مباحث ورود جدی داشته باشد
  • متن محوری
   • پرهیز ازتدریس تجربی و بهره مندی از متن آموزشی واحد،برخی مجامع آموزشی تبلیغ از اساتیدی بهره میگیرند که بر اساس تجارب خود سعی در آموزش مهارتهای تبلیغ دارند،علیرغم تاکید بر مفید بودن تجربیات مبلغین انتقای این تجربیات را کافی برای تربیت مبلغ نمیدانیم فلذا متنهای آموزشی واحدی برای دروس توسط معاونت پژوهش موسسه تولید شده که محور آموزش قرار میگیرد
  • جمع محوری
   • تمرکز بر کارگروهی و حضوری در کلاسها و مباحثات،مباحثه به عنوان سنت کهن وکارآمد و البته مزیت نسبی حوزه علمیه مورد اهتمام در دوره های آموزشی خواهد بود
  • محتوا ومهارت
   • تمرکز محتوایی بر مباحثه قرآن وحدیث
   • با توجه به اهمیت منابع غنی دینی به ویژه قرآن وحدیث ،موسسه به صورت کاملا قاعده مند این منابع را جهت غنی سازی مبلغ به کار خواهد گرفت ومباحثه قرآن وحدیث تا انتهای دوره جزء رسالتها خواهد بود
  • عمق محوری
   • پرهیز از دوره های کوتاه مدت
   • معتقدیم دوره های کوتاه مدت اگر چه ممکن است دانشهای تبلیغی را منتقل نماید ولی هرگز توان ایجاد توانمندیهای مهارتی را نخواهد داشت فلذا دوره دوساله عمومی و دو ساله گرایشی برای علاقه مندان تدوین شده است
  • عملیات محوری
   • هر طلبه هرهفته یک عملیات در ظرفیت تبلیغی حقیقی اعم از مساجد،مدارس هیئات و...خواهد داشت
   • اگر چه تمرینها در حضور استاد ومباحثات میتواند تا اندازه ای مهارتها رادر دانش پژوه نهادینه کند لیکن ،حضور در ظرفیت حقیقی با مخاطب حقیقی با رسالت حقیقی میتواند این توانمندیها را تبدیل به ملکه نماید وبهره مندی حداکثری را از مهارت ببرد .
  • استقلال محوری
   • عدم وابستگی هویتی و مالی به مجموعه های دولتی
   • با توجه به تامین هزینه ها توسط دانش پژوهان ،خیرین ومحصولات تولیدی ، موسسه از دانش پژوهان هرماه مبلغی را به عنوان شهریه اخذ خواهد کرد
   • الزامات:
   • تمامی دروس در نوبت عصر برگزار خواهد شد
   • دانش پژوهان در نیمه اول سال روزی ۴ ساعت ودر نیمه دوم سال روزی ۳ساعت باید در موسسه حضور داشته باشند
   • روزهای برگزاری کلاسها از شنبه تا چهارشنبه خواهد بود و روز پنج شنبه وجمعه جهت عملیاتهای تبلیغی برنامه ریزی خواهد شد
   • عزیزانی که در رشته های تخصصی حوزه مشغول هستند نمیتوانند در موسسه ثبت نام نمایند
   • پرداخت شهریه هر ماه دو روز پس ازدریافت شهریه مقام معظم رهبری خواهد بود