فهرست سیاستهای موسسه

فهرست سیاستهای موسسه
خرداد 23, 1399
404 بازدید

راهبردها و سیاستهای موسسه باتوجه به افزایش کارآمدی مجموعه و با استفاده از تجربیات مجموعه های تبلیغی سطح کشور تدوین شده است فایل  پاور پوینت راهبردها  

راهبردها و سیاستهای موسسه باتوجه به افزایش کارآمدی مجموعه و با استفاده از تجربیات مجموعه های تبلیغی سطح کشور تدوین شده است

فایل  پاور پوینت راهبردها