اوقات شرعیاوقات به افق : تهران
مراحل آماده سازی سخن (استاد پناهیان)

مراحل آماده سازی سخن (استاد پناهیان)

تیر 5, 1399

خطابه ازنظر ارسطو

خطابه ازنظر ارسطو

خرداد 25, 1399

ارسطو و منطق دانان مسلمان به پیروی از او، خطابه را قوه یا ملک‌های نفسانی یا صناعتی دانسته‌اند که با آن بتوان در هر امر جزئی، دیگران را در حد امکان اقناع کرد. آنان غرض از خطابه را نیز اقناع مخاطب بیان کرده و هیچ صناعتی را در افاده تصدیق اقناعی مانند خطابه ندانسته‌اند، زیرا […]

تاثیر کلمات در سخنرانی

تاثیر کلمات در سخنرانی

خرداد 24, 1399

تاثیر کلمات برمخاطب شگفت انگیز است