تمرکز بر سنت مباحثه

تمرکز بر سنت مباحثه
خرداد 20, 1399
174 بازدید

یکی از سنتهای اصیل در حوزه های علمیه که جهت توانمندی علمی طلاب مورد توجه قرار میگرفته سنت فراموش شده مباحثه بودهاست ،موسسه فصل الخطاب با احیاء این سنت حسنه وبا محوریت قرآن وحدیث البته با نظارت استاد سعی کرده دین خود را نسبت به اسلاف و اعلام حوزه های علمیه ادا نماید  

یکی از سنتهای اصیل در حوزه های علمیه که جهت توانمندی علمی طلاب مورد توجه قرار میگرفته سنت فراموش شده مباحثه بودهاست ،موسسه فصل الخطاب با احیاء این سنت حسنه وبا محوریت قرآن وحدیث البته با نظارت استاد سعی کرده دین خود را نسبت به اسلاف و اعلام حوزه های علمیه ادا نماید