اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

تاثیر کلمات در سخنرانی

تاثیر کلمات برمخاطب شگفت انگیز است