اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

ارائه های اساتید

باتوجه به حیطه تخصصی هر یک از اساتید ،هر کدام از اساتید سرفصل تخصصی خود را برای بقیه اعضاء تبیین کرده ودر ضمن مباحثه ناظر به ضرورت سرفصل ارائه شدهدر نظام آموزشی تبلیغ نیز صورت میگرفت