اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

کارگاههای هم اندیشی

قبل از شروع به کار موسسه جلسات هم اندیشی با اساتید جهت رسدن به نظام آموزشی واحد و سرفصلهای مطلوب برگزار شد